Vi utvikler en ny metode for måling i merder som gir oppdrettere bedre oversikt.

 • Vektøkning over tid
 • Individgjenkjenning
 • Forbruk av fòr
 • Detektering av lus
 • Skade på fisk
 • Inspeksjon av anlegg

Vi har mer enn 15 års erfaring med utvikling av sensorer og høypresisjons måling under vann for oljeindustrien.

Vi utvikler en ny sensor med følgende fordeler:

 • Større nøyaktighet
 • Mer kostnadseffektivt
 • Mindre ressurskrevende i bruk

Prinsippet for den nye sensoren er testet på land med godt resultat.

Ørret målt med vårt nye system. Mer enn 300 000 3D punkter med nøyaktighet bedre enn en millimeter.
Her vist med foto drapert over 3D modellen.

We are developing a new method for measurements in fish cages in order to improve the information available to fish farmers.

 • Biomass over time
 • Recognition of individuals
 • Monitoring of feeding
 • Detection of lice
 • Fish injuries
 • Inspection of fish cages and other installations

We have more than 16 years of experience within subsea metrology for the Oil&Gas industry.

The new sensor will have the following advantages:

 • Improved accuracy
 • More cost effective
 • Easy to use

A prototype of the new sensor is tested onshore with good results.

Sea trout measured with our new sensor. More than 300 000 3D points with an accuracy better than one millimeter.

Måling av volum/vekt på fisk
Sensoren registrerer informasjon. Volum på fisk beregnes. Målinger foretas i hele merden.

Følg utviklingen av enkeltindivider
Enkeltindivid følges over tid. Dette vil gi mulighet for å se hvilke tiltak som har størst innvirkning på for eksempel vektøkning.

Identifisere skade på fisk
Vise skade på fisk slik at nødvendige tiltak kan settes inn for å redusere tap.

Tilvekst av volum/vekt i forhold til fòr
Vi vil levere et målesystem som er så kostnadseffektiv at det vil være aktuelt å ha en sensor i hver merd, og at man dermed kan foreta en kontinuerlig måling over tid.

Rapportere fòr som ikke blir spist
Sensoren kan benyttes til å registrere fòr som ikke blir spist og anses som tap. Foring kan dermed stoppes i rett tid.

Inspeksjon og måling av merder og andre installasjoner
Sensoren vil kunne benyttes til inspeksjon og målinger på merdene og båter / installasjoner dersom det skulle være nødvendig.

Behandling av informasjon
Informasjonen som hentes inn lagres.
Registreringer kan benyttes til å se hvilke innvirkninger forskjellige faktorer har på utviklingen av fisken over tid.
Kundene kan hente ut data og lage egne rapporter ved behov.

Volume/weight of fish (biomass)
Information is registered by the sensor and biomass is calculated. Information can be extracted from the entire fish cage.

Follow the development of individuals
Individuals can be followed over time. Farmers can then take qualified decisions on how to improve for example feeding.

Identify injuries on fish
View and measure damages on fish and take corrective actions to reduce loss.

View the effect of feeding in relation to biomass
Our goal is to deliver a cost effective system where at least one sensor can be installed in each fish cage. This will enable continous monitoring over time.

Monitor feeding
Pellets not eaten can be registered, and feeding stopped at given thresholds. This will reduce feeding costs.

Inspection and survey of installations
The sensor can be used for inspection and survey of fish cages (like nets) and vessels/installations if necessary.

Handling of information
Collected information will be stored. This will enable fish farmers to extract and create customized reports on their own.