Slik fungerer SubCEyes


Systemets funksjoner: 


Detaljer for hvert funksjonsområde:

Måling av volum på fisk
Sensoren registrerer informasjon. Volum på fisk beregnes. Målinger foretas i hele merdens volum.

Følg utviklingen av enkeltindivider
Enkeltindivid følges over tid. Dette vil gi mulighet for å se hvilke tiltak som har størst innvirkning på for eksempel vektøkning.

Identifisere skade på fisk
Vise skade på fisk slik at nødvendige tiltak kan settes inn for å redusere tap.

Tilvekst av volum/vekt i forhold til fôr
Vi vil levere et målesystem som er så kostnadseffektivt at det vil være aktuelt å ha en sensor i hver merd, og at man dermed kan foreta kontinuerlig måling over tid.

Rapportere fôr som ikke blir spist
Sensoren kan benyttes til å registrere fôr som ikke blir spist og anses som tap. Fôring kan dermed stoppes i rett tid.

Fortløpende rapportering av lus
Systemet kan registrere lus og rapportere fortløpende. Alarm kan gis dersom forhåndsbestemte grenser overstiges.

Registrere miljødata
Sensoren kan kobles til utstyr som registrerer for eksempel lys og temperatur i vannet.

Inspeksjon og måling av nett og installasjoner
Sensoren vil kunne benyttes til inspeksjon og målinger på merdene, båter og installasjoner dersom det skulle være ønskelig.

Lagre informasjon
Informasjonen som hentes inn lagres for senere analyser. Registreringer benyttes til å se hvilke innvirkninger forskjellige faktorer har på utviklingen av fisken over tid. Kundene kan hente ut data og lage egne rapporter ved behov.